آموزش نرم افزار

آموزش نرم افزار شبیه سازی آموزش نرم افزار های تخصصی یکی از خدمات…

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک GA یکی از الگوریتم های پرکاربرد،شبیه سازی و …

شبکه عصبی

شبیه سازی نرم افزاری شبکه عصبی شبکه عصبی ،سیستم و روش های محاسبا…

معماری

مدلسازی و طراحی معماری طراحی معماری یکی از تخصص های کاربردی در صن…