انجام پایان نامه الگوریتم رقابت استعماری

انجام پایان نامه الگوریتم رقابت استعماری

انجام پایان نامه الگوریتم رقابت استعماری

الگوریتم رقابت استعماری کاربردهای فراوانی در انجام پروژه و انجام پایان نامه های فنی مهندسی دارد.

الگوریتم‌های بهینه‌سازی معرفی‌شده، به‌طور عمده الهام گرفته از فرآیندهای طبیعـی می‌باشندو در ارائـه این الگوریتم‌ها به سایر نمودهای تکامل انسانی توجهی نشده است.

بر این اساس الگوریتم رقابـت اسـتعماری برای بهینه‌سازی مطرح می‌شود که نه از یک پدیده طبیعی، بلکه از یک پدیده اجتماعی انسانی الهام گرفتـه است.

به‌طور ویژه این الگوریتم به فرآیند استعمار به‌عنوان گام‌هایی از تکامـل اجتمـاعی سیاسـی بشـر نگریسته و با مدل‌سازی ریاضی این پدیده تاریخی از آن به‌عنوان منشأ الهام یک الگوریتم قدرتمند در زمینه بهینه‌سازی بهره می‌گیرد.

در مدت زمانی که از معرفی ایـن الگـوریتم می‌گذرد، از آن بـرای حـل مسـائل بسیاری در حوزه بهینه‌سازی استفاده‌شده است.

طراحی چیدمان بهینه براي واحدهاي صـنعتی، آنتن‌های مخابراتی هوشمند، سیستم‌های پیشنهاددهنده هوشمند و نیز طراحی کنترل‌کننده بهینه برای سیستم‌های صنعتی شیمیایی تعدادی معدود از کاربردهای گسترده این الگوریتم در حل مسائل بهینه‌سازی می‌باشد.

این الگوریتم در سال  2007 ارائه شد. الگـوریتم توسـعه داده‌شده، هماننـد سایر روش‌های بهینه‌سازی تکاملی، با تعدادي جمعیت اولیه شـروع می‌شود.

پروژه الگوریتم رقابت استعماری

در ایـن الگـوریتم، هـر عنصـر جمعیت، یک کشور نامیده می‌شود. در یک مسئله بهینه‌سازی  بعدی، یک کشور، یـک آرایـه است.

مقادیر متغیرها در یک کشور به‌صورت اعداد اعشاري نمایش داده می‌شوند.

از دیدگاه تـاریخی فرهنگـی، اجزاي تشکیل‌دهنده یک کشور را می‌توان ویژگی‌های اجتماعی سیاسی آن کشور، همچون فرهنـگ، زبـان، ساختار اقتصادی و سایر ویژگی‌ها در نظر گرفت.

متغیرهای مجهول تـابع هزینـه از دیـد اجتمـاعی سیاسـی ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی هستند

به‌طوری‌که یـک کشـور را بـه نقطـه کمینـه تـابع هزینـه رهنمـون می‌سازند.

در حقیقت در حل یک مسئله بهینه‌سازی به‌وسیله الگوریتم معرفی‌شده، هـدف یـافتن بهتـرین کشور (کشوري با بهترین ویژگی‌های اجتماعی سیاسی) است.

انجام پایان نامه برق

یافتن ایـن کشـور در حقیقـت معـادل یـافتن بهترین متغیرهای مسئله است که کمترین مقدار تابع هزینه را تولید می‌کنند.

گام های الگوریتم رقابت استعماری

گام‌های این الگوریتم به‌صورت زیر می‌باشند:

  1. انتخاب نقاط تصادفی روی تابع و تشکیل امپراطوری های اولیه
  2. حرکت مستعمره‌ها به سمت کشور امپریالیست (سیاست همسان‌سازی)
  3. اگر مستعمره‌ای در یک امپراطوری وجود داشته باشد که هزینه‌ای کمتر از امپریالیست داشـته باشـد جاي مستعمره و امپریالیست باهم عوض می‌شود.
  4. محاسبه هزینه کل یک امپراطوری (با در نظر گرفتن هزینه امپریالیست و مستعمره‌هایشان)
  5. انتخاب یک مستعمره از ضعیف‌ترین امپراطوری و تخصیص آن بـه امپراطوری بـا بیشـترین احتمـال تصاحب حذف امپراطوری‌های ضعیف
  6. اگر تنها یک امپراطوری باقی‌مانده باشد الگوریتم متوقف‌شده در غیر این صـورت گام‌های 2تـا 6 تکرار می‌شوند.

پایان نامه مهندسی با الگوریتم رقابت استعماری

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه الگوریتم رقابت استعماری

مشاوره پایان نامه های مهندسی برق،کامپیوتر،مکانیک و… با الگوریتم رقابت استعماری

Propagation131014916676124602 انجام پایان نامه الگوریتم رقابت استعماری

مرجع تخصصی انجام پایان نامه