پایان نامه مدیریت پسماند شهری

پایان نامه مدیریت پسماند شهری

پایان نامه مدیریت پسماند شهری

امروزه حجم زیاد ضایعات شهری تبدیل به معضل بزرگی برای شهرها و سبب خسارات محیطی و اقتصادی قابل ملاحظه ای به محیط زیست در جوامع شهری شده است.

بنابراین اعمال مدیریت صحیح و علمی بر ضایعات جامد شهری و تبدیل آن ها به مواد با ارزش از اهمیت زیادی برخوردار است.

برای مهار این معضل و مدیریت موثر آن می توان از لجستیک معکوس استفاده کرد

و روش های موثری را برای حل این مشکل شهری در پیش گرفت.

مطالعه موردی این پژوهش در سازمان مدیریت پسماند به منظور کاهش هزینه ها و توسعه پایداری مدیریت پسماندهای شهری صورت می گیرد

که به طراحی و اجرای سیستم شبکه لجستیک معکوس یکپارچه پسماندشهری قابل بازیافت پرداخته می شود.

مسیریابی به صورت چندانباری با محدودیت پنجره زمانی انجام می شود.

انجام پایان نامه صنایع مدیریت پسماند شهری

پایان نامه مدیریت پسماند شهری

سعی می شود در پژوهش اهداف سیستم مدیریت پسماند شهری، صرفه جویی در وقت، عدم اتلاف منابع و کاهش هزینه به حداکثر برسد.

در پژوهشی برنامه ریزی سیستم های جمع آوری پسماند قابل بازیافت با درنظرگرفتن نگرانی های زیست محیطی و اقتصادی بیان شده است.

مسیرهای وسیله نقلیه و نواحی خدمت برای شبکه لجستیک با انبارهای میانی چندگانه که محصولات مختلفی جمع آوری می شوند، تعریف شده است.

مساله به صورت مسیریابی چندمحصولی چند انباری با دوتابع هدف حداقل سازی انتشار گاز گلخانه ای و مسافت مدل شده است.

در پژوهشی یک مطالعه موردی برای طراحی و اجرای سیستم جمع آوری پسماند شهری کره ارائه شده است.

مساله شامل دو زیر مساله است : برنامه ریزی ظرفیت و طراحی شبکه جمع آوری که مکان ها و ظرفیت مراکز جمع آوری

و تخصیص مراکز تقاضا به مراکز جمع آوری باز را تعیین می کند

و مسیریابی وسیله نقلیه که تعداد مسیرهای وسایل نقلیه را که هر مرکز جمع آوری که وسیله نقلیه از یک انبار شروع می کند

وبه آن ختم می شود، باید دقیقا یکبار ملاقات شود.برای حل مدل از الگوریتم فراابتکاری جستجوی ممنوعه استفاده شده است.

Slide7 1 پایان نامه مدیریت پسماند شهری

انجام پروژه و پایان نامه صنایع

پایان نامه مدیریت پسماند شهری

انجام پایان نامه