انجام پروژه amos

انجام پروژه amos

تحلیل نرم افزاری با نرم افزار ایموس

اجرا ، آموزش ، پشتیبانی پروژه های نرم افزاری

ارتباط مستقیم با متخصصین و پشتیبانی تخصصی انجام پایان نامه مدیریت

شماره های تماس :

44972580

44972298

انجام پروژه amos

تحلیل پروژه با نرم افزار amos

پس از آنکه محقق روش کار خود را مشخص کرد

و با استفاده از ابزارهای مناسب داده هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه هاي خود جمع آوري کرد،

اکنون نوبت آن است که با بهره گيرd از تکنيک هاي آماري مناسب و نرم افزارهایی همچون نرم افزار amos که با روش تحقيق و نوع متغيرها سازگاري دارد،

داده هاي جمع آوري شده را دسته بندي و تجزيه و تحليل نمايد

و در نهايت فرضيه ها را که تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت کرده اند در بوته آزمايش قرار دهد

و تکليف آنها را مشخص نمايد و سر انجام بتوان پاسخی براي پرسشی که تحقيق تلاشي سيستماتيک براي بدست آوردن آن بود، بيايد

در اين تحقيق براي بررسي فرضیه های تحقيق در جامعه از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است.

انجام پروژه amos

روش هاي تحلیل آماری مورد استفاده در نرم افزار amos عبارتند از:

الف) آمار توصيفي: در اين تحقيق از آمار توصيفي براي نمايش اطلاعات جمعيت شناختي استفاده شده است.

براي اين منظور، اطلاعات جمعيت شناختي با استفاده از جداول فراواني نشان داده خواهد شد.

ب) آمار استنباطي: در اين تحقيق از استنباط آماري مربوط براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات بهره گرفته مي شود.

آمار استنباطی آن ‌قسمت ‌از آمار است‌ كه ‌به ‌برآورد و آزمون فرضیه‌ها در خصوص پارامترهاي‌ جامعه ‌از روي ‌نمونه ‌مي‌پردازد.

استنباط هايي ‌كه ‌از نمونه ‌مي شود نمي تواند قطعي ‌باشد و اين ‌استنباط ها احتمالي‌ هستند و لذا بايد مباني‌ نظريه‌ احتمال‌ را در بيان‌ آنها بكار گيريم‌.

مشاوره پروژه تحلیل عاملی با amos

تحليل عاملي تاييدی در نرم افزار amos

تحليل عاملي تأييدي يکي از جنبه هاي مهم الگوسازي است که در آن فرضيه هاي معيني در باره ساختار بارهاي عاملي و همبستگي هاي متقابل بين متغيرها مورد آزمون قرار مي گيرد.

مدل یابی معادلات ساختاری انجام پروژه amos

مدل یابی معادلات ساختاری یک فن تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط “مدل خطی کلی” است

که به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را هم زمان مورد آزمون قرار دهد.

شاخص­هاي برازش مدل در الگوی معادلات ساختاری انجام پروژه amos

جهت ارزيابي مدل شاخص­هاي متعددي وجود دارد که در سه دسته کلي شاخص­هاي مطلق، نسبي و تعديل يافته معرفي شده­ اند.

براي فهم بهتر، برخي از اين شاخص­ها که در اين پژوهش گزارش شده ­اند در نرم افزار amos مورد بررسي قرار مي­گيرند.

 پروژه مدیریت زنجیره تامین

مجذور کاي  و نسبت X2/df

وقتي حجم گروه نمونه برابر با 75 تا 200 باشد، مقدار مجذور کاي يک اندازه معقول برازندگي است.

اما براي مدل­هاي با تعداد نمونه بيشتر، مجذور کاي تقريباً هميشه از لحاظ آماري معنادار است.

ريشه ميانگين مجذور باقيمانده­ها (RMR)

ريشه دوم ميانگين مجذور باقيمانده­ ها يعني تفاوت بين عناصر ماتريس مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر ماتريس برآورد يا پيش­بيني شده با فرض درست بودن مدل مورد نظر است.

هرچه RMR براي يک مدل به صفر نزديک‌تر باشد مدل مذکور داراي برازش بهتري است

تحلیل پروژه در نرم افزار ایموس

پروژه نرم افزار amos

مدلسازی معادلات ساختاری در amos

شاخص برازندگي تطبيقي(CFI)

مقدار آن بر پايه قرارداد بايد دست کم 90/0 باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود

محاسبه شاخص برازندگي (GFI) در نرم افزار amos

بستگي به حجم نمونه ندارد و نشان مي­دهد که مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن برازش بهتري دارد.

اين شاخص نسبت به ساير شاخص­هاي برازندگي اغلب بزرگتر است، برخي از پژوهشگران نقطه برش 95/0 را براي آن پيشنهاد کرده ­اند.

شاخص تعديل­ يافته برازندگي (AGFI)

اين شاخص نيز مانند شاخص GFI بايد بزرگتر از 90/0 باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود.

شاخص نرم شده برازندگي (NFI)

مقادير NFI بزرگتر از 90/0 را در مقايسه با مدل صفر، به عنوان شاخص خوبي براي برازندگي مدل­هاي نظري توصيه کرده اند(انجام پروژه amos)

شاخص جذر برآورد واريانس خطاي تقريب (RMSEA)

مقدار اين شاخص که در واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادي است،

براي مدل­هايي که برازندگي خوبي داشته باشند کمتر از 05/0 است. مقادير بالاتر از آن تا 08/0 نشان­دهنده خطاي معقولي براي تقريب در جامعه است.

دانلود پرسشنامه