شبیه سازی نرم افزاری صنایع ,مدیریت سیستم و بهره وری , تحقیق در عملیات تحلیل و شبیه سازی پروژه صنایع

ما در مرجع تخصصی آموزشیار با ایجاد دپارتمان تخصصی سعی کرده ایم سهمی هرچند اندک در کمک به مخاطبان رشته صنایع کرده باشیم . انجام تخصصی شبیه سازی و آموزش نرم افزاری مرتبط با این رشته را داریم.اجرای پروژه های نرم افزاری این زمینه تخصصی نیز پذیرفته می شود

پروژه مهندسی صنایع

دپارتمان آموزش نرم افزارهای مرتبط با مهندسی صنایع
مهندسی سیستم و بهره وری
تحقیق در عملیات
کنترل پروژه و مدیریت کیفیت