طراحی کنترلر غیرخطی

یکی از روش های بسیار کاربردی در طراحی کنترلر غیرخطی ، روش خطی سازی فیدبکی است،

در این روش ابتدا سیستم با دینامیک غیر خطی را به یک سیستم خطی و یا گاهاً غیر خطی تبدیل کرده

و سپس برای سیستم خطی شده توسط روش های استاندارد خطی یک کنترل کننده مناسب طراحی می کنیم،

در این روش هدف حذف تمامی جملات غیر خطی و انتخاب یک کنترل کننده خطی جهت پایدار سازی است.

در طراحی کنترل کننده ها روش های متفاوتی برای بدست آوردن حداکثر توان نقطه ای وجود دارد،

روش کنترلی به شیوه خطی سازی فیدبکی دارای ساختار ساده و پیاده سازی راحت می باشد،

از آنجایی که قدرت تولید شده وابسته است که خودش تحت تاثیر عوامل غیر خطی محیطی واقع است،

آنرا به عنوان یک منبع تغذیه متصل به شبکه ناپایدار می کند،

برق طراحی کنترلر غیرخطی