پروژه نرم افزاری بانکداری

پروژه نرم افزاری بانکداری

پروژه نرم افزاری بانکداری

صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادي محسوب می­شود،

زیرا بانکها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهاي مالی شمرده می­شوند.

بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتري برخوردار است، زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این بانکها هستند

که عهده دار تأمین مالی بلند مدت نیز هستند.

همچنین، در فرآیند آزادسازی بازارهاي مالی و پیوند با بازارهاي جهانی، کارایی شرط لازم است.

همچنین، تهدیدات و فشارهاي ناشی از جهانی شدن و رشد روزافزون موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در سالهاي اخیر،

بانکها را بر آن داشته تا برای بقا و رقابت، نسبت به بهبود کارایی خود در بازار داخلی و خارجی اقدام نمایند

بانکها به عنوان متصدیان بخش پولی اقتصاد و به دلیل سرعت بازتاب سیاستهاي این بخش در کل جامعه،

نقش مؤثري در ایجاد و حفظ رشد پایدار اقتصادی در جامعه دارند.

شبیه سازی نرم افزاری آموزشیار پروژه نرم افزاری بانکداری

کدنویسی پروژه های نرم افزاری بانک

بانک ها براي ارائه خدمات متنوع تر، سری­عتر و امکان رقابت و ادامه حیات در موج گسترده اطلاع رسانی و

توسعه خدمات ویژه بانکی در جهان نیازمند پیش بینی کارایی خود و تجدید سازمان دهی آنها با توجه به نتایج سنجشها از مدلهاي مختلف هستند.

پروژه کارایی صنعت بانکداری

کدنویسی و مدلسازی کارایی بانک در نرم افزار

پروژه های نرم افزاری صنعت بانکداری

یکی از مسائل عمده علم اقتصاد و پروژه نرم افزاری بانکداری که در کنار دستیابی به رشد اقتصادی،

سهم عمده ­ای از تلاش های دانشمندان این علم را به خود اختصاص داده، دستیابی به کارایی و پیش بینی آن است.

روش­های زیادی برای اندازه گیری کارایی در پروژه ها مطرح شده است،

اما در مقایسه بین همه مدل­هاي ذکر شده، مدل تحلیل پوششی داده ­ها روش بهتري براي سازماندهی و تحلیل داده ­هاست،

زیرا اجازه می دهد که کارایی در طول زمان تغییر کند و به هیچ گونه پیش فرضی در مورد مرز کارایی نیازي ندارد.

بنابراین، بیش از سایر دیدگاه ها در ارزیابی عملکرد استفاده شده است

و روش مناسبی براي مقایسه واحدها در سنجش کارایی به شمار می­ آید.

در پروژه های اخیر، از شبکه ­هاي عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک به طور متداول به عنوان ابزار تقریبی غیرخطی استفاده شده است،

به طوری که می­توان با استفاده از آن بر مشکلات فوق چیره شد.

این مدل ها می توانند روابط خطی و غیرخطی بین داده ­ها و ستانده ها را بر اساس داده­ های آموزش تشخیص داده و روابط ریشه ­ای بین آنها را کشف کنند

و سپس روابط کشف شده را به سایر داده ­ها تعمیم دهند؛

به طوری که با طراحی مناسب معماری شبکه عصبی و انتخاب داده­ های آموزش مناسب، می­توان به ساختاری دست پیدا کرد که توانایی پیش بینی سري های زمانی را داشته باشد

مدلسازی و پیش بینی کارایی در بانکداری

همانطور که اشاره کردیم نوعی از پروژه نرم افزاری بانکداری ،تحلیل کارایی است

کارایی معطوف به حداکثر کردن نتیجه، توسط سازمان یا نهاد اقتصادي است

و با مفاهیمی مانند اثربخشی و بهره­ وری مرتبط بوده و در عین حال نیز با این مفاهیم متفاوت است.

تحقیق در چگونگی به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع محدود، ماهیت علم اقتصاد است

و تخصیص بهینه منابع محدود نیز هدف این علم به شمار می­رود.

کارایی نیز در ساده ترین بیان، حداکثر ساختن نتیجه، در مقیاس اقتصاد خرد و کلان است

کدنویسی نرم افزاری پروژه های مرتبط با بانکداری

کدنویسی متلب