کنترل کیفیت آماری فرآیند چیست؟

کنترل کیفیت آماری فرآیند

بیشتر بدانید : کنترل کیفیت فرآیند آماری SPC

در پروژه های کنترل کیفیت آماری فرآیند ( SPC ) یکی از اهداف تشخیص موقعیتی است که در آن یک فرآیند از کنترل آماری خارج می شود. … حالت خارج از کنترل آماری به این صورت توصیف می شود که یک نمونه از فرآیند با یک مدل مرسوم آماری … کند.

حالت خارج از کنترل می تواند به دلیل بروز یک علت …( که تنها بر روی یک … تاثیر می گذارد و … می شود) و یا یک علت خاص پایدار ( که تاثیر آن تا زمانی که مورد شناسایی و اقدام اصلاحی قرار نگیرد ادامه پیدا می کند) رخ دهد.

نمودار کنترل X-bar به همراه یک نمودار کنترل R یا S اندازه مناسبی جهت تشخیص یک علت خاص ( پایدار یا ایزوله) که منجر به … بزرگ می شود … . … جهت تشخیص تغییرات کوچک در فرآیند چندان موثر نیستند. ایراد دیگر این نمودارها تنها در نظر گرفتن آخرین نقطه جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری می باشد. به نحوی که اطلاعات حاصل از … توجیهی ندارد. جهت بهبود عملکرد این نمودار کنترل … استفاده از برخی قوانین حساس سازی … می کند.

کنترل کیفیت آماری فرآیند

اگر به نمودارهای کنترل میانگین شوهارت در کشف تغییرات … بزرگ عملکرد مناسبی دارند و به دلیل سادگی در فهم و به کارگیری آن به طور گسترده در صنایع تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرند. اما میانگین … به داده های پرت که … هستند که ……………………… دیگر مشاهدات هستند، حساس است.

آماره میانه از سویی دیگر نسبت به چنین داده هایی مقاوم است، توسعه یک نمودار کنترل میانه … جهت پایش … کوچک و متوسط در میانه فرآیند یک ضرورت عملی است. فرض … برای … یک نمودار کنترل این است که مشخصه کیفی مورد نظر از توزیع نرمال پیروی کند. در حالی که ممکن است در بسیاری از فرآیندها این فرض صادق نباشد.

مهندسی صنایع

انجام پروژه کنترل کیفیت آماری فرآیند SPC