پروژه ahp

مشاوره پروژه ahp تحلیل سلسله مراتبی

روش فرآیند تحلیل سلسله ­مراتبی پروژه ahp

فرایند تحلیل سلسله ­مراتبی یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیري با معیارهاي چندگانه است.

این تکنیک امکان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبی فراهم نموده

و امکان درنظرگرفتن معیارهاي کمی و کیفی مختلف را نیز به تصمیم گیرنده میدهد.

این فرایند همچنین گزینه­ هاي مختلف را در تصمیم­ گیري دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روي معیارها را ایجاد میکند.

این روش بر مبناي مقایسات جفتی بنا نهاده شده و قضاوت و محاسبات را تسهیل میکند.

از دیگر مزایاي این روش محاسبه سازگاري و ناسازگاري تصمیم است

شبیه سازی نرم افزاری آموزشیار پروژه ahp

تحلیل پروژه های سلسله مراتبی AHP

تحلیل سلسله مراتبی پروژه صنایع

تحلیل پروژه ahp در مدیریت

طراحی پرسشنامه ahp

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش‌ های مهم تصمیم‌گیری است که کاربرد بسیاری در تحلیل پروژه ها دارد.

AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process می باشد.

که به مفهوم تحلیل سلسله مراتبی می باشد

این روش در تحلیل پروزه های مهندسی صنایع و مدیریت کاربرد دارد

در پروژه های تصمیم گیری، اولویت بندی و امتیازدهی به گزینه های پیش رو از تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود

تحلیل سلسه مراتبی

متخصصین مجرب و با دانش آموزشیار در زمینه آموزش و مشاوره پروژه های قابل تحلیل با AHP شما را پشتیبانی خواهند کرد

ارائه خدامت تحلیل آماری و مشاوره تخصصی در زمینه تهیه پرسشنامه بخش دیگری از خدمات ما می باشد

افزایش تخصص و دانش شما در زمینه تحلیل های نرم افزاری را تضمین می کنیم

جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

همچنین می توانید درخواست خود و اطلاعات تخصصی پروژه های نرم افزاری خود را ایمیل نمایید

44972298

44972580

شبیه سازی نرم افزاری آموزشیار

ارائه آموزش در زمینه تحلیل سلسله مراتبی ahp توسط متخصصین مدیریت و صنایع آموزشیار

طراحی پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی AHP

خدمات تحلیل نرم افزاری پروژه های تحلیلی

تحلیل آماری spss